Search results

The departure of migrants in all streams

Бұл бюллетеньде барлық ағындар бойынша көшіп-қонушылардың кетуі туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration with the countries of the Commonwealth of Independent States - retirement

Бұл бюллетеньде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен көші-қон-кету туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration with other countries-retirement

Бұл бюллетеньде басқа елдермен көші-қон- кету туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by inter-regional movements - retirement

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон – кету туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by intra-regional movements - retirement

Бұл бюллетеньде облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - кету туралы мәліметтер

14/12/2021