Search results

Arrival of migrants in all streams

Бұл бюллетеньде барлық ағындар бойынша көшіп-қонушылардың келуі туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration with the countries of the Commonwealth of Independent States - arrival

Бұл бюллетеньде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен көші-қон-келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration with other countries-arrival

Бұл бюллетеньде басқа елдермен көші-қон-келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by inter-regional movements - arrival

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон - келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by intra-regional movements - arrival

Бұл бюллетеньде облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - келу туралы мәліметтер

14/12/2021