Passport field name Passport field value
Name Ғылым саласындағы атаулы сыйлықтар мен ғылыми стипендиялар
Description «Ғылым саласындағы сыйлықтар мен мемлекеттік ғылыми стипендиялар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі №830 қаулысына сәйкес және 2020 жылғы ғылым саласындағы сыйлықтарды және мемлекеттік ғылыми стипендияларды беру бойынша материалдарды қарау және шешімдерді дайындау жөніндегі конкурстық комиссияның қорытынды отырысының 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № 2 шешімі негізінде: 1. 2020 жылы: 1) Ғылым саласындағы атаулы сыйлықтар: жаратылыстану ғылымдары саласындағы үздік ғылыми зерттеуі үшін Қ.И. Сәтбаев атындағы сыйлық «ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші базасында кешенді зерттеулерді дамыту» тақырыбындағы жұмысы үшін келесі құрамдағы авторлар ұжымына – Әбдіраш Тасанұлы Ақылбековке, Алма Қабденқызы Даулетбековаға, Максим Викторович Здоровецке, Артем Леонидович Козловскийге («Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КЕАҚ ); жаратылыстану ғылымдары саласындағы үздік жұмысы үшін жас ғалымдарға арналған Д.А. Қонаев атындағы сыйлық «Практикалық қосымшалар үшін қазіргі заманғы плазмалық технологиялар негізінде наноқұрылымды материалдар алудың ғылыми негіздерін әзірлеу» тақырыбындағы жұмысы үшін келесі құрамдағы авторлар ұжымына – Сағи Амзейұлы Оразбаевқа, Дидар Ғалымұлы Батрышевке, Ерасыл Ерланұлына, Алмасбек Ұлыбекұлы Өтегеновке, Ерболат Әбутәліпұлы Үсеновке («әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КЕАҚ); гуманитарлық ғылымдар саласындағы үздік ғылыми зерттеуі үшін Ш.Ш. Уәлиханов атындағы сыйлық «Алтыншоқы төбесіндегі Тимур белгісі» тақырыбындағы жұмысы үшін келесі құрамдағы авторлар ұжымына – Рымбек Мұратұлы Жұмашевке, Жамбыл Азмұханұлы Жұмабековке, Эмма Радикқызы Османоваға, Виталий Николаевич Фоминге («Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ); педагогика саласындағы үздік ғылыми зерттеуі мен жұмысы үшін Ы. Алтынсарин атындағы сыйлық «Қазақ тіл білімінің философиялық әдістемілік мәселелері» тақырыбындағы жұмысы үшін Айтмұхамет Қасымбайұлы Трушевке («Торайғыров Университеті» КЕАҚ); түркология саласындағы аса зор жетістіктері үшін Күлтегін атындағы сыйлық «Palaeoturcica: ежелгі түрік руна хатының пайда болуы және жұмыс істеуі» тақырыбындағы зерттеуі үшін Абай Қайыржанұлы Қайыржановқа («Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КЕАҚ ); гуманитарлық ғылымдар саласындағы үздік жұмысы үшін жас ғалымдарға арналған М.О. Әуезов атындағы сыйлық «Болашақ мұғалімдердің рухани дүниетанымы" ғылыми жұмыстар циклі» үшін Ботагөз Жаппарқызы Паридиноваға («Қызылорда «Болашақ» университеті» ЖШС) ұсынылды.
Owner Толегенова Жулдыз/ Ғылым комитеті
Category Education and Science
Gov Agency Ministry of Education of the RK
Keywords
Actualization type Yearly
Actuality status No
Creation date 02.11.2020 19:59
Renewal date 09.02.2021 12:23
Link to the data
Link to meta-information
Status Published

To add a comment, you need to authorize or register

Comments

Айгуль Койжанова 29.12.2020 / Reply

Добрый день, Жулдыз! С наступающим Новым годом! Мы подавали на премию в области науки имени К.И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук. Хотела узнать результаты.

Moderator 25.02.2021 / Reply

Айгуль Койжанова, добрый день! В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 830 «О премиях в области науки и государственных научных стипендиях» и на основании решения итогового заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению материалов и подготовке решений по присуждению премий 2020 года в области науки и государственных научных стипендий от 20 декабря 2020 года №2: 1. Присудить в 2020 году: 1) именные премии в области науки: имени К.И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук за работу «Развитие комплексных исследований на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60» коллективу авторов в составе – Акилбекову Абдирашу Тасановичу, Даулетбековой Алме Кабдиновне, Здоровцу Максиму Владимировичу, Козловскому Артему Леонидовичу (НАО «Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева»); имени Д.А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области естественных наук за работу «Разработка научных основ получения наноструктурированных материалов на основе современных плазменных технологий для практических приложений» коллективу авторов в составе – Оразбаеву Саги Амзеевичу, Батрышеву Дидару Галымовичу, Ерланұлы Ерасылу, Утегенову Алмасбеку Улукбековичу, Усенову Ерболату Абуталиповичу (НАО «Казахский национальный университет им. аль-Фараби»); имени Ч.Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук за работу «Знак Тимура на сопке Алтыншокы» коллективу авторов в составе – Жумашеву Рымбеку Муратовичу, Джумабекову Джамбулу Азмухановичу, Усмановой Эмме Радиковне, Фомину Виталию Николаевичу (НАО «Карагандинский университет им.Е.А.Букетова»); имени Ы.Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в области педагогики за работу «Философские методологические проблемы казахского языкознания» Трушеву Айтмухамету Касымбаевичу (НАО «Торайгыров Университет»); имени Кюль-тегина за выдающееся достижение в области тюркологии за исследование «Palaeoturcica: Происхождение и функционирование древнетюркского рунического письма» Каиржанову Абаю Каиржановичу (НАО «Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева»); имени М.О. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области гуманитарных наук «Цикл научных работ «Духовное мировоззрение будущих учителей» Паридиновой Ботагоз Жаппаровне (ТОО «Кызылординский Университет «Болашак») присужден.

To leave application, you need to login or register